Начин на плаќање

При купување на производи на bebelfashion.mk можеш да одбереш еден од наведените начини на плаќање:

  • Плаќање со платежна картичка - со пополнување на податоците од твојата платежна картичка веднаш пристапуваш кон плаќање на вкупниот износ за нарачаните производи заедно со цената за достава
  • Плаќање по испорака во готово – вкупниот износ за нарачаните производи заедно со цената за достава ги плаќаш на курирот при достава/преземање на пратката, исклучиво со готовина

Во текот на процесирање на онлајн нарачката, доколку одбереш плаќање со платежна картичка, ќе бидеш редиректиран/а до страната на CPAY која е сигурна и заштитена за ваков вид плаќања. Податоците за твојата картичка во ниту еден момент не се достапни во нашиот систем.

На оваа страница потребно е да ги внесеш следните податоци :

  • Број на платежната картичка
  • Име и презиме на носителот на картичката
  • Датумот на важност на картичката
  • CVV2/CVC2 код, кој може да го прочитате на вашата картичка

Податоците кои се внесуваат се наменети исклучиво за комуникација помеѓу корисникот на картичката и НЛБ Тутунска Банка/ CPAY, додека интернет трговецот нема никаков увид или пристап до податоците кои се пренесуваат.